Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 79/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 06 tháng 3 nam 2016

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 06/3/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố:Tiếp công dân (cả ngày)

 Họp Tỉnh tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tham quan mô hình một cửa tập trung và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

 

 

 

Chiều

Tiếp và làm việc Đoàn HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2016 và hiệu quả sử dụng khu bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA ĐTXD 1

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo việc chuyển giao đất nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 30: Làm việc  phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo về công tác nhân sự các trướng học trên địa bàn

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ; GDĐT

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Phòng làm việc Đ/c PCT

Thứ Ba, ngày 07/3/2017

Sáng

CT, các PCT UBND thành phố: Họp thường kỳ UBND Thành phố tháng 2/2017.

 

VP.HĐND và UBND; Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

HT số 1

- Nghe Phòng Kinh tế thành phố báo cáo các nội dung làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác sử dụng các chợ; Tiến độ triển khai quản lý hồ RMK;  Kế hoạch di dời các cơ sở ô nhiễm vào cụm CN Hòa Long.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Kinh tế; QLĐT; TTPTQĐ;Ban QLDA ĐTXD1; TNMT; TCKH

Kinh tế; QLĐT; TTPTQĐ;Ban QLDA ĐTXD1; TNMT; TCKH; Kim Dinh

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

- Nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị.

Đ/c Công

Đ/c Phượng

- Nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2017.

- Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án – ĐTXD 1 báo cáo tiến độ cụm công nghiệp Hòa Long.

- Nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện thu hồi đất dự án Lan Anh 4, 2; Công tác quy chủ đất trồng rừng năm 2017.

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự Hội nghị giao Ban HĐND thành phố quý I/2017

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT số 1

Tiếp và làm việc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác sử dụng các chợ trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát của ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bà Rịa năm 2017; Phân công nhiệm vụ Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ngân hàng CSXH thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 2

Thứ Tư, ngày 08/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Đ/c Trần Vinh Vinh- PCT.UBND thành phố: Dự họp báo cáo Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2017.

 

 

 

 

 

VP.Tỉnh ủy

- 07 giờ 00: Dự Lễ khai mạc Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi – Hiến máu tình nguyện năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

- 9 giờ: Nghe báo cáo sơ kết 02 tháng về công tác triển khai kế hoạch giảm nghèo 2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2017.

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Cùng Thường trực Thành ủy làm việc với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.

 

 

 

 

 

VP Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Dự họp Tỉnh ủy Nghe báo cáo tiến độ cụm công nghiệp Vũng Tàu và cụm Công nghiệp Hòa Long.

 

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Nghe báo cáo tình hình triền khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đại hội thể dục thể thao trên địa bàn thành phố lần thứ VII năm 2017; Rút kinh nghiệm việc tổ chức Đại hội thể dục - thể thao phường, xã (Đại hội điểm tại phường Long Tâm)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 2

Thứ Năm, ngày 09/3/2017

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố: Dự giao ban Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn.

 

 

 

 

 

VP Tỉnh ủy

 

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Sáng

Dự Hội nghị Sơ kết hoạt động BCĐ Công tác gia đình năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 

 

 

 

Sở VHTT

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự họp Đảng ủy quân sự thành phố

 

 

 

 

 

Ban CHQS thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND thành phố: Dự họp thường trực UBND Tỉnh: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Ban TVTU về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển KKTT.

 

 

 

 

 

VP UBND Tỉnh (302)

Thông qua kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ sáu, ngày 10/3/2017

 

Làm việc Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD 1 về tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA ĐTXD 1

Ban QLDA ĐTXD 1; QLĐT; TCKH;TNMT;TTPTQĐ

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Sáng

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Thông qua kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017; Thông qua kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Bà Rịa năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

Làm việc Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD 2 về tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA ĐTXD 2

Ban QLDA ĐTXD 2; QLĐT; TCKH;TNMT;TTPTQĐ

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng kỹ luật

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 3

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)