Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 86/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 3 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 13/3/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố: Họp giao Ban Thường trực thành ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố : Họp Ban Thường trực Thành ủy: thông qua Kế hoạch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

 

 

 

 

 

Vp.Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh:

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo về phát triện sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố và Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp Thường trực UBND tỉnh

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ Ba, ngày 14/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT. UBND thành phố: Dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

 

 

 

 

HTB (trung tâm hành chính tỉnh)

Thông qua Báo cáo kết quả thanh tra công tác quản lý trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; duy trì, quản lý và chăm sóc cây xanh trong năm 2015 của phòng Quản lý đô thị thành phố Bà Rịa

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố

Phòng Thanh tra

Phòng Quản lý đô thị và thành viên Đoàn Thanh Tra theo Quyết định 4827, ngày 26/10/2016 của UBND thành phố

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Đi công tác cả ngày

 

 

 

 

 

 

Chiều

Làm việc Lãnh đạo Ban QLDA – ĐTXD 1 về tiến độ thực hiện năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố

Ban QLDA – ĐTXD 1

Ban QLDA-ĐTXD1, QLĐT, TCKH, TNMT, Trung tâm PTQĐ

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo chương trình quản lý vận hành chung cư thu nhập thấp

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố

Trung tâm phát triển quỹ đất

TCKH, TNMT, QLĐT

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

Thứ Tư, ngày 15/3/2017

Sáng

Họp Ban chỉ đạo thực hiện giải tỏa vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố

Đội Trật tự Đô thị

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố, Thành viên Ban chỉ đạo

Đ/c Trí

Đ/c Nhàn

HT số 1

Đ/c Nguyễn Văn Tài: Cùng với Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Chiều

Tổ chức họp đối thoại dân

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố

 

TCKT, Chi Cục Thuế, Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 2

Tiếp và làm việc với các Sở, ngành của tỉnh liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất và quy hoạch khu vực di dời Tịnh Thất Phật Quang

Đ/c Trần Vinh Quang

Phòng TN và MT, Trung tâm phát triển quỹ đất và phòng Quản lý đô thị

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c phượng

HT số 3

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2016 -2020 và thông qua dự thảo góp ý Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa, giai đọan 2016-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Thành viên Ban chủ nhiệm đề án theo QĐ 352/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh BR-VT

Đ/c Trí

Đ/c oanh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 16/3/2017

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố: Dự họp giao ban công tác xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

 

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Sáng

Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND

Phòng Y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

Tiếp và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Có thư mời riêng 

Đ/c Công

Đ/c Phượng, Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND thành phố: Dự họp thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình thông tin và xúc tiến du lịch năm 2017.

 

 

 

 

 

VP UBND Tỉnh (302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND: họp xem xét đề cương "Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh giai đoạn 2017 - 2025" tầm nhìn đến 2030.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (402)

Thứ sáu, ngày 17/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố: Cùng ban Thường vụ Thành ủy tham quan học tập khu công nghệ cao (cả ngày).

 

 

 

Đ/c Chiến

 

TP.HCM

 

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng "phong trào toàn dân PCCC" năm 2016 và triển khai kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Cảnh sát PCCC số 1

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Nhàn

HT Cảnh sát PCCC số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Lục

 

 

Mời Tài nguyên – Môi trường và Thanh Tra cùng dự

 

Đ/c Ngọc

VP.UBND tỉnh (302)

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)