Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 108/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 3 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 20/35/2017 đến ngày 24/3/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 20/3/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố:Tiếp công dân (cả ngày)

 09 giờ: Dự hội nghị triển khai khảo sát lập kế hoạch kiểm toán các đơn vị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

VP.UBND Tỉnh (301)

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố Bà Rịa.

 

 

 

 

 

TTBD chính trị TP

Chiều

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Khải

HT số 1

Nghe phòng TC-KH báo cáo thu hồi vốn chợ Hòa Long và bố trí lại mặt bằng chợ Hòa Long.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH

TCKT; UBND xã Hòa Long

Đ/c Trí

Đ/c Linh

Phòng làm việc đ/c PCT

Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 2

Thứ Ba, ngày 21/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố và Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND thành phố: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

Văn phòng Thành ủy

09 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố: Họp tỉnh làm việc với tổ công tác 576/TTCP-CIII-Thanh tra Chính phủ về việc QLNN, chấp hành PL về quản lý, sử dụng đất đai, môi trường và ĐTXDCB.

VP.UBND Tỉnh (302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Dự họp Ban thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Chiều

Thông qua phương án xử lý khu tập thể Đông Lạnh, phường Phước Trung.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ: Nghe phòng TNMT báo cáo công tác triển khai Đề án bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Nhàn

HT số 3

15 giờ: Làm việc Hòa thượng Thích Giác Trí Chùa Phật Quang

TTPTQĐ

Đ/c Phượng

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/3/2017

Sáng

Họp rà soát đầu tư trung hạn (bổ sung)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TCKH

TCKH;QLĐT;TNMT;KT; Ban QLDA ĐTXD2

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển các cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND

TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30: Làm việc phòng TCKH,Phòng VHTT về kinh phí Đại hội thể dục thể thao.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

TCKH;VHTT

TCKH;VHTT

Đ/c Trí

Đ/c oanh

Phòng làm việc đ/c PCT

Chiều

Làm việc về đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ thế và các công trình thủy lợi.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Kinh tế

KT;TCKH; Ban QLDA ĐTXD 1

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 2

Họp Hội đồng BT- HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: 14 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh(307)

Thứ Năm, ngày 23/3/2017

 

Tiếp làm việc Sở Khoa học và Công nghệ: khảo sát chọn địa điểm triển khai các dự án tiến bộ khoa học và công nghệ.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 2

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo kết luận Thanh tra các dự án chậm triển khai.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh(302)

Sáng

Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT Ngân hành chính sách –Xã hội thành phố Bà Rịa năm 2017; Kế hoạch phân công nhiệm vụ Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách –Xã hội thành phố Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ngân hàng chính sách –Xã hội

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Thanh tra; Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 2

Đối thoại với các hộ dân xây dựng nhà ở trên đất công thuộc dự án cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hòa Long

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

UBND xã Hòa Long

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND thành phố: Họp Tỉnh xem xét đề cương " Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh giai đoạn 2017-2025", tầm nhìn đến 2030.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Thứ sáu, ngày 24/3/2017

 

Tham dự đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016.

Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Khải

HT số 1

Sáng

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Tham quan, học tập mô hình chợ văn minh tại chợ Bến Tre, tỉnh Bến Tre và chợ Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp (02 ngày)

 

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Làm việc phòng Lao động-TB và Xã hội về kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017; Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Bà Rịa năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

Phòng LĐTB-XH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

Phòng làm việc Đ/c PCT

Chiều

Dự họp công bố biên bản tổng hợp kết quả thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại UBND thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân; Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)