Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 371/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 3 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 27/3/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố:

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

08 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017.

09 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo quy hoạch diện tích tối thiểu sau khi tách thửa

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

Họp rà soát nội dung làm việc Kiểm toán Khu vực XIII

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TCKH

TCKH; NV; Thuế; Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 và 2

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (402)

Thứ Ba, ngày 28/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm toán khu vực XIII (cả ngày).

 

Phòng TCKH

TCKH; NV; Thuế; Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 và 2

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND thành phố: Đi khảo sát phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Dự lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2016.

 

 

 

 

 

HTB-TTNHT

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Họp giao ban công tác Nội chính quý I/2017

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Nghe phòng kinh tế báo cáo thông qua Đề án nâng cao chất lượng xã nông thôn mới

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Sơ kết công tác triển khai Đề án giảm nghèo quý I/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Thứ Tư, ngày 29/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố cà Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Họp thường kỳ UBND Tỉnh quý I/2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Họp tổ liên ngành nghe UBND các phường, xã báo cáo tình hình triển khai bước 1 Kế hoạch triển khai công tác giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Đội TTĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Nhàn

HT số 1

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố

 

 

 

 

 

HT số 1

14 giờ: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 

 

 Đảng viên Chi bộ văn phòng HĐND và UBND.

 

 

HT số 1

Thứ Năm, ngày 30/3/2017

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của Tỉnh trong quý I/2017 do đồng chí Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 thuyết trình.

 

 

 

 

 

HTB-TTHNT

 

Ra quân triển khai công tác giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang –PCT UBND

Đội trật tự đô thị

Theo kế hoạch

 

 

 

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện nhân rộng mô hình học tập 2016-2020

 

 

 

 

 

76 Trương Công Định-TP.Vũng Tàu

Chiều

15 giờ: Đối thoại ông Lê Chiến

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trẩn Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT UBND thánh phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Tiếp và làm việc Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát hoạt động Văn phòng HĐND và UBND

 

 

 

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Dung, Vân

HT số 1

Thứ sáu, ngày 31/3/2017

 

Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Khảo sát Khu du lịch Núi Dinh

 

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Sáng

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài–PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Chiều

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

BCH quân sự thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Quế

HT số 1

Làm việc Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường  xác định diện tích đất của một số hộ dân có nằm trong ranh giới đất Quốc phòng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Đi công tác

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)