Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 508/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 6 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 26/6/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

      Đ/c Chiến   VP.Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Chiều

14giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự Hội nghị triển các Quyết định kiểm toán Nhà nước tại tỉnh BR- VT.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (501)

15 giờ 30: Tiếp làm việc Tổ kiểm toán số 1.

 

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 2

14 giờ: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2017

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh( 301)

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp giao ban Đảng ủy các phường,xã 6 tháng đầu năm 2017

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Thứ Ba, ngày 27/6/2017

Sáng

08 giờ 30: Nghe báo cáo xử lý hành vi xây dựng không phép, lấn chiếm đất công của bà Vũ Thị Minh Nghĩa, xã Hòa Long.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:

TNMT;QLĐT.

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 2

10 giờ: Giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Bỉ, xã Hòa Long; Giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Út

Ban Tiếp công dân

Đ/c Công

Đ/c Chí

08 giờ 30: Thông qua Đề cương phương án di dời các cơ sở giết mở gia súc, gia cầm vào khu chế biến tập trung; Kế hoạch hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe trình bày Khung kiến trúc chính quyền điện tử

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

14 giờ : Nghe báo cáo giải quyết giao đất cho 06 hộ tại phường Kim Dinh (Đài Đức mẹ) và các hộ thuộc khu khu tập thể xây lắp cũ, các hộ xí nghiệp đá Biên Hòa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TNMT; UBND phường Kim Dinh

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp chi bộ phòng Kinh tế.

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT. UBND: Dự Hội nghi sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng  đầu năm 2017.

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo thành ủy

Thứ Tư, ngày 28/6/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp BCS Đảng UBND tỉnh: Thông qua NQ về phát triển Du lịch chất lượng cao và 03 kế hoạch:

+ Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

+ Đảm bảo môi trường hoạt động du lịch

+ Nâng cao văn hóa úng xử trong hoạt động du lịch.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh tiếp xúc cử tri.

 

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND: Giao ban khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2017.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

14 giờ: Làm việc hộ ông Mai Văn Thức công trình Cụm công nghiệp- TTCN Hòa Long

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPTQĐ

-TTPTQĐ; TNMT;Kinh tế; TCKH; QLĐT; Ban QLDA ĐTXD 1

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 30: Nghe phòng VH-TT báo cáo công tác chuẩn Đại hội TD-TT thành phố Bà Rịa lần thứ VII.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

Phòng VHTT; Nội vụ; VP.HĐND và UBND

 

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 2

15 giờ: Thông qua kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Đ/c Chiến,Đ/c Công

Đ/c Tú(M)

Thứ Năm, ngày 29/6/2017

Sáng

08 giờ 30: CT,các PCT.UBND: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5 (khóa XII)

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT số 1

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp BCS Đảng UBND Tỉnh: Thông qua dự thảo CTHĐ  của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07 về "Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, để bảo đảm nền tài chính QG an toàn, bền vững".

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

 14 giờ: Làm việc các đơn vị viễn thông về ngầm hóa mạng lưới cáp viễn thông đường HL10.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND và  Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp Chi bộ VP.HĐND và UBND thành phố.

 

 

 

Ban lãnh đạo văn phòng

Đảng viên VP.HĐND và UBND

HT số 1

15 giờ: Thông qua phương án thu hồi vốn chợ Tân Hưng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng TKCH

Có thư mời riêng

Đ/c Tú

Đ/c Trí

Phòng làm việc đ/c PCT

15 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Dự họp giao ban Thường trực HĐND thành phố.

 

 

 

 

 

HT số 3

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

Sáng

08 giờ 30: CT,các PCT UBND thành phố: Họp tổ Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh, Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch

Chiều

14 giờ :CT, các PCT. UBND: Dự Hội nghị học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết 01, 02, 03, 04-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

HT Đảng TP

Thứ bảy, ngày 01/7/2017

Sáng

06 giờ 30: Dự lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

 

 

 

 

 

UBND phường Phước Nguyên

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)