Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 511/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 03 tháng 7 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 03/7/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giao ban khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2017.

VP.Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017 (Cả ngày).

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND: Dự hội nghị Sơ kết Đảng bộ phường Long Hương 6 tháng đầu năm 2017.

 

 

 

 

 

UBND phường Long Hương

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 04/7/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp tổ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận tình hình kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017; đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự thảo Nghị quyết vè phát triển cảng biển, dịch vụ Logistics (Cả ngảy)

 

 

 

 

 

VP Tỉnh ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng giải quyết khiếu nại.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 3

08 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự hội nghị "Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2017"

 

 

 

 

 

TTVH TP

Chiều

14 giờ: Làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường về thuyết minh bản đồ thu hồi đất đường HL10 (khu đất quốc phòng)

 Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TLMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

15 giờ 30: Nghe báo cáo đơn giá vận hành chung cư thu nhập thấp năm 2017

TTPTQĐ

14 giờ: Thông qua báo cáo chuẩn bị làm việc Đoàn giám sám Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ " Quy định trách nhiệm của Bộ, Ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước"

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT. UBND

Hội liêp hiệp phụ nữ; Phòng Y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

15 giờ 30: Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.

Thứ Tư, ngày 05/7/2017

Sáng

08 giờ 30: CT, Các PCT.UBND: Thông qua Nghị quyết chuyên đề Bê tông hóa các tuyến hẻm trong nội thị thành phố Bà Rịa

 

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

 Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

09 giờ 30: Họp thông qua báo cáo về công tác phòng chống ma túy chuẩn bị làm việc Bộ Công an.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Công an TP; Phòng LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND, Có thư mời riêng

Đ/c Quế, Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và quán triển chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND:

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND, Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh, Tổ tổng hợp

HT số 1

14 giờ: Nghe báo cáo phương án thu hồi vốn Chợ Long Phước và Chợ Tân Hưng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng TKCH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 2

Thứ Năm, ngày 06/7/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín (mở rộng) Cả ngày

 

 

 

 

 

HT B TTHNT

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày).

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Tiếp làm việc Đoàn giám sát Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

 

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

 14 giờ: Triển khai thực hiện thông báo số 32/TB-STC ngày 01/4/2017 của Sở Tài Chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 2

Thứ sáu, ngày 07/7/2017

Sáng

08 giờ 30: CT,các PCT UBND thành phố: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 10 - khóa V (mở rộng) sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Cả ngày)

 

 

 

 

 

HT Đảng TP

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)