Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 605/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 02 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 02/10/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TCKH; Ban QLDA 2

Phòng TCKH; Ban QLDA 2

Đ/c Công

 

HT số 2

09 giờ 00: Họp rà soát kế hoạch XDCB năm 2018.

Đ/c Phương

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam lần thứ 10 (02/10/2008-02/10/2017)

 

Hội khuyến học

Theo Kế hoạch

 

 

HT Đảng

18 giờ 00: Dự Tết Trung thu cho thiếu nhi, nhi đồng năm 2017.

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp Ban thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Thứ Ba, ngày 03/10/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Ghi hình diễn tập phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30: Nghe báo cáo hoán đổi đất cho ông Trần Hữu Nghiệp.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng TNMT;UBND phường Phước Trung

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

 HT Số 3

10 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo vướng mắc việc chuyển đổi 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2,4 làm nhà ở xã hội.

Phòng TNMT; TCKH cùng dự

VP. UBND  Tỉnh(302)

08 giờ 30: Họp tỉnh thông qua tờ trình của Sở Xây dựng về kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2018-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh(307)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Gải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

19 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Tham dự Tết Trung thu cho thiếu nhi tại  phường Long Hương.

TTVH Phường

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

14 giờ 00: Dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại  "vụ kiện ông Nguyễn Văn Hương – bà Nguyễn Thị Đào"

 

 

 

 

 

Tòa án TP

 

19 giờ 00: Tham dự Tết Trung thu phường Kim Dinh

TTVH Phường

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

14 giờ 00: Họp tỉnh thông qua các tờ trình của Sở LĐTBXH và Sở GDĐT:

1.Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

2.Đề án quản lý giáo dục thông minh.

3. Ban hành chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

19 giờ 00: Tham dự Tết Trung thu xã Hòa Long.

TTVH Phường

Thứ Tư, ngày 04/10/2017

Sáng

08 giờ 30:Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp bàn thống nhất tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018.

 

 

 

 

 

Sở VH-TT

Chiều

14 giờ 00: CT, các PCT.UBND : Họp tổ Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

Theo kế hoạch

Thứ Năm, ngày 05/10/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp công dân (cả ngày)

 

 

 

 

 

Ban tiếp công dân

08 giờ 30: Họp tổ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 (cả ngày).

Theo kế hoạch

08 giờ 30: Nghe báo cáo kế hoạch di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào khu tập trung.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp trao đổi kế hoạch trường, lớp, học sinh, sống lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập năm học 2018 -2019 trên địa bàn tỉnh.

 

 

Phòng GDĐT cùng dự

 

 

Sở GDĐT

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Họp giải quyết khiếu nại.

 

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00: Nghe báo cáo công tác triển khai kế hoạch trồng rừng; kế hoạch di dời nuôi cá lòng bè trên sông.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 06/10/2017

Sáng

08 giờ 30: Họp rà soát công tác Bồi thường GPMB phường Phước Nguyên và phường Long Hương( cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND; Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

08 giờ 30:Làm việc Đ/c Ngô Thị Thanh Hương- Trưởng phòng LĐTB-XH và Đ/c Nguyễn Thị Thao-Phó trưởng phòng LĐTB-XH về công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

PhòngLĐTB-XH

 

Đ/c Trí

Đ/c Tú

Phòng làm việc đ/c PCT

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

14 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo Chương trình tết 2018 của Đài PTTH tỉnh

15 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo kế hoạch tết 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)