Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 615/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 16/10/2017

Sáng

08 giờ 00: CT các PCT UBND: Dự kỳ họp HĐND bất thường

 

 

 

Đ/c Chiến

 

 

HT số 1

Chiều

 

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp Thường trực Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

15 giờ 00: Làm việc phòng Quản lý về giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép  xây dựng nhà tạm của HTX nông nghiệp - Dịch vụ Toàn Cầu.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng QLĐT

QLĐT;TTĐT;KT;UBND phường Kim Dinh

Đ/c Trí

Đ/c Phương

Phòng làm việc Đ/c PCT

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 17/10/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban thường vụ Thành ủy .

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

09 giờ 00: Làm việc Ban giám đốc Trung tâm hóa - thông tin về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

TTVH

-Giám đốc, Phó GĐ trung tâm VH-TT

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Phòng làm việc Đ/c PCT

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Dự họp Sở Nội vụ về góp ý quy định chức danh, số lượng, một số chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố.

 

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

14 giờ 00: Nghe phòng Tài chính- Kế hoạch báo cáo công tác thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân để làm việc Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH

Phòng TCKH và các ngành có liên quan

Đ/c Trí

Đ/c Trang

Phòng làm việc Đ/c PCT

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 18/10/2017

Sáng

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch XDCB năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: 

Phòng TCKH

-QLĐT;TCKH;KT;TNMT; Ban QLDA 1 và 2

Đ/c Công

Đ/c Phương

 

HT số 2

08 giờ 30:Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:   Làm việc Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh về công tác thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

 

 

Phòng TCKH cùng dự

 

 

VP.HĐND Tỉnh (511)

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:Họp Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ KH&CN đối với đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (402)

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: 

Ban tiếp công dan

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 1

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố: Rà soát công tác cưỡng chế các công trình: Cụm CN Hòa Long; Công viên 30/4 giai đoạn I; Tuyến tránh QL56 (đoạn qua phường Kim Dinh); Nhà Tang lễ; Trụ sở Thành đội.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ;QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp giao ban Qúy III Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ Năm, ngày 19/10/2017

 

 

 

 

 

Sáng

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:

 08 giờ 00: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 6 (khóa XII)

09 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

 

 

 

 

HT B- TTHN

08 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 6 (khóa XII).

09 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

 

 

 

 

 

 

TTPTQĐ

 

 

 

 

 

Có thư mời riêng

 

 

 

 

 

Đ/c Công

 

 

 

 

 

Đ/c Phượng

HT B-TTHN

 

 

 

 

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị kế hoạch diễn tập 2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo giải quyết khiếu nại ông Trương Hoàng Lợi.

 

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

14 giờ 30: Làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 nghe báo cáo tiến độ hồ sơ các công trình XDCB.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

Ban QLDA2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

Phòng làm việc Đ/c PCT

Thứ sáu, ngày 20/10/2017

 

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự diễn tập KB-17

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 10.

 

 

 

 

 

VP.HĐND tỉnh (501)

08 giờ 30: Làm việc Sở LĐ-TB-XH và Chi cục phòng chống tội phạm để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cai nghiện ma túy cộng đồng tại khu dân cư năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

Phòng LĐTB-XH

 Sở LĐTB-XH; Chi cục phòng chống tội phạm; phòng LĐTB-XH; Công an thành phố; UBND các phường, xã.

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp Hội đồng nghệ thuật xét duyệt tượng đài Chiến Thắng và tượng đài Thánh Gióng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:

Ban QLDA 2

-Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; Thường trực HĐND thành phố; Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND; QLĐT; VHTT; Thành viên Hội đồng nghệ thuật

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)