Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 638/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 23 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 23/10/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự hội nghị tập huấn nghiện vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 (cả ngày).

 

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng QLNN giánh cho Trưởng, phó trưởng ấp, khu phố năm 2017.

 

 

 

 

 

HT TTBDCT

Chiều

14 giờ 30: Nghe Báo cáo việc khắc phục hậu quả của Trường THCS Lê Quang Cường .

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Thanh tra; TCKH

 Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 2

Thứ Ba, ngày 24/10/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự hội nghị tập huấn nghiện vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 (cả ngày).

 

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh nghe dự thảo báo cáo về đất đai, XDCB, MT (theo QĐ thanh tra số 1408/QĐ-TTrCP)

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30: Làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban QLDA ĐTXD2

Ban giám đốc Ban QLDA ĐTXD2

Đ/c Công

Đ/c Phương

Phòng làm việc Đ/c PCT

Chiều

14 giờ 00: Tiếp làm việc Ban VH-XH HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 25/10/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo phương án cưỡng chế cụm công nghiệp Hòa Long.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:  

QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

09 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

TTPTQĐ

09 giờ 00:Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Họp tỉnh làm việc Đoàn CTCP về khiếu nại của ông Trần Hữu Nghiệp.

 

 

Phòng TNMT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

14 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh thông qua các Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017

 

 

Phòng TNMT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh(302)

15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp tỉnh làm việc Sở Tư Pháp về quy chế phối hợp thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở Tôn giáo.

 

 

Phòng Nội vụ cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ Năm, ngày 26/10/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Cùng thường trực Thành ủy và UBKT Thành ủy  làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

08 giờ 30: Xử lý các vướng mắc kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPTQĐ; TNMT

TTPTQĐ;TNMT

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

09 giờ 30: Làm việc TTPTQĐ về việc thực hiện ký kết hợp đồng mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở xã hội Lan Anh 2 và Lan 4;Thực hiện công tác rà soát chính chủ đối với các đối tượng đang sử dụng nhà ở tại khu chưng cư lô B.

TTPTQĐ

TTPTQĐ; QLĐT; TCKH; UBND phường Long Tâm

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp BCĐ nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (402)

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự họp Chi bộ VP.HĐND và UBND thành phố.

 

 

Đảng viên Chi bộ VP.HĐND và UBND thành phố.

 

 

HT số 1

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp Chi bộ VP.HĐND và UBND thành phố.

 

 

 

 

 

 

15 giờ 30: Khảo sát sạt lở chợ Phước Hưng.

Phòng Kinh tế

Kinh tế; QLĐT; UBND phường Phước Hưng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

Chợ Phước Hưng

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND : Dự họp Thường trực UBND tỉnh thông qua các Tờ trình của  các Sở: LĐTXH, Ban dân tộc, Xây dựng VH&TT, trình kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh(302)

Thứ sáu, ngày 27/10/2017

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT UBND: Tiếp làm việc Đoàn công tác UBND Tỉnh về tình hình thực hiện KTXH 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

Văn phòng HĐND và UBND ; Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

HT số 1

Chiều

15 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố.

 

VP HĐND và UBND

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII)

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)