Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 645/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 30 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 30/10/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Chiều

14 giờ 30: Chủ tịch, Các PCT UBND: Họp giao ban thường trực UBND thành phố.

 

VP. HĐND và UBND

 Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ Ba, ngày 31/10/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Họp Thường trực UBND Tỉnh thông qua các tờ trình, trình tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND Tỉnh 2017 (cả ngày).

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30: Nghe bao cáo kết quả việc rà soát, xử lý các trạm phát sống di dộng (BTS) trên địa bàn thành phố theo nội dung Thông báo kết luận số 552/TB-UBND  ngày 10/8/2017 của UBND thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng QLĐT;TNMT

QLĐT;VHTT;TTĐT;UBND các phường,xã.

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

10 giờ 30: Nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo phương án phục hồi môi trường bãi rác Cổng Trắng.

Phòng TNMT

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Tiếp làm việc Đoàn kiểm tra tỉnh về hoạt Động Ban chỉ đạo công tác gia đình trên địa thành phố Bà Rịa.

 

Phòng VH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo kiến nghị của công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh liên quan đến khu đất 1283 Bạch Đằng, thành phố Bà Rịa.

 

 

Phòng TNMT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 01/11/2017

Sáng

08 giờ 30: Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng QLĐT;CA thành phố

 Thành viên Ban ATGT thành phố

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:  Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình, tác động có liên quan đến việc hủy bỏ QĐ số 1184/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 00: Tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

Phòng VH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Họp tỉnh làm việc kiểm toán nhà nước thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh BR-VT.

 

 

Phòng TCKH cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 30: Kê hoạch tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AISD năm 2017 ( ngày 10 đền ngày 12/11/2017).

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

TTYT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Thứ Năm, ngày 02/11/2017

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp giao ban XDCB tháng 11/2017 và nghe báo cáo bổ sung danh mục dự án cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đề xem xét bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Sáng

08 giờ 00: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng công trình Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hòa Long.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TNMT;UBND xã Hòa Long

Thành viên Ban cưỡng chế

Đ/c Công

Đ/c Phượng

Tập trung tại VP.HĐND và UBND TP

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh về hoạt động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố năm 2017.

 

Phòng VH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh tiếp và làm việc với Văn phòng Thụy Sỹ tại Việt Nam về dự án thu gom và xử lý nước thải Bà Rịa.

 

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 03/11/2017

 

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch bổ sung đầu tư trung hạn giai đoạn 2018-2020

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TCKH

Phòng TCKH;Ban QLDA ĐTXD 2;UBND các phường,xã.

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Sáng

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

09 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo hoạt động của Đoàn kiểm liên ngành về khoáng sản trên đất liền

 

09 giờ 30: Nghe báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng.

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

 

 

 

 

HTB TTHNT

Chiều

14 giờ 00: Đối thoại  ông Nguyễn Văn Tỉnh thuộc công trình Kho Bạc Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND

TTPTQĐ;TNMT

Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND; TTPTQĐ;TNMT

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp ban chỉ đạo 412 về khung Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh.

 

 

 

 

 

VP.HĐND Tỉnh(501)

14 giờ 00: Họp giao ban công tác văn phòng

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP.UBND Tỉnh(301)

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)