Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 663/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 11 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 13/11/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Chiều

14 giờ 30: CT, các PCT.UBND họp giao ban Thường trực UBND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

Thứ Ba, ngày 14/11/2017

Sáng

08 giờ 30 Làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 về hồ sơ các dự án khởi công mới 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND

Ban QLDA1

Ban lãnh đạo Ban QLDA 1

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30: Làm việc Ban QLDA1, phòng Tài chính- Kế hoạch,TNMT,QLĐT, Ban QLC Bà Rịa về bàn giao Trung tâm thương mại Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Ban QLDA 1 và các ngành tham dự.

Ban QLDA1, phòng Tài chính- Kế hoạch,TNMT, QLĐT, Ban QLC Bà Rịa

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

 Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Đi công tác TP.HCM (cả ngày)

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Họp rà soát bồi thường GPMB các dự án: Công viên 30/4 (giai đoạn 1 và 2), Nhà tang lễ.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND; Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

Thứ Tư, ngày 15/11/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Tiếp làm việc Đoàn kiểm tra công tác giảm nghèo năm 2017.

 

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Thông qua hồ sơ thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Kinh tế

Thành viên Ban chỉ đạo

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 30:  Thông qua kế hoạch triển khai công tác sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh truyền thống và kỷ vật chiến tranh để trưng bày tại Nhà truyền thống Địa đạo xã Long Phước.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 16/11/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Phước, phường Phước Trung năm 2017 (Cả ngày)

 

 

 

 

 

HT TTVH phường Phước Trung

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự Họp thường trực UBND tỉnh thông qua các tờ trình , trình tại kỳ họp thứ 6 (Cả ngày)

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30:Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện đề án " Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Tư Pháp

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 17/11/2017

 

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Phước, phường Phước Trung năm 2017 (Cả ngày)

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch

Sáng

09 giờ 00: Dự họp mặt truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường dầu khí

 

08 giờ 30: Khảo sát diện tích trồng rừng ngập mặm 2017 trên địa bàn phường Kim Dinh (Cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng Kinh tế

-Kinh tế; QLĐT;TNMT;TCKH; UBND phường Kim Dinh

Đ/c Công

Đ/c Linh

UBND phường Kim Dinh

 

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

 

 

 

 

HT A TTHNT

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND:

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Dự kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

HT Đảng TP

14 giờ 30: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

Trường Trung cấp Biên phòng

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

Phòng GD và ĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT Đảng

Thứ bảy, ngày 18/11/2017

Sáng

08 giờ 00:Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường PTTH Châu Thành.

 

 

 

 

 

Trường Châu Thành

07 giờ 30:Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc"

 

 

 

 

 

Trụ sở Ấp Nam-xã Hòa Long

7 giờ 00: Đ/c Ngô Văn Chiến- Chánh văn phòng HĐND và UBND: Dự " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc"

 

 

 

 

 

Trụ sở Ấp Đông, xã Long Phước

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc"

 

 

 

 

 

Trụ sở Ấp Phước Tân 1.

14 giờ 00:Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc"

 

 

 

 

 

Trụ sở khu phố Kim Hải

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)