Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 667/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 11 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 20/11/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp công dân(cả ngày)

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Chiều

14 giờ 00: CT, các PCT.UBND:  Dự hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố.

 

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

 

 

15 giờ 00: Họp kiểm điểm sai phạm theo Kết luận số 599/KL-UBND ngày 25/9/2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 2

Thứ Ba, ngày 21/11/2017

Sáng

08 giờ 30:  Làm việc về kế hoạch XDCB, phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND

Phòng TC-KH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

08 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo việc thu hồi đất để đấu giá giai đoạn 2017-2020.

09 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình thực hiện việc cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước và lập bản đồ khu vực cần bảo vệ của thượng nguồn 8 hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

 

 

Phòng TCKH; TNMT cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

09 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 3

Chiều

14 giờ 00: Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh quy định về tách thửa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TN-MT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 1

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch chống xuống cấp các Trạm y tế năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND

Ban QLDA ĐTXD2

QLĐT;TCKH; Ban QLDA ĐTXD 2; TTYT; Trạm y tế; UBND các phường, xã

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

Thứ Tư, ngày 22/11/2017

Sáng

08 giờ 30: Họp rà soát các khiếu nại tồn động.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Trí

HT số 2

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp về công tác gia đình năm 2017.

 

 

 

 

 

HT B TTHNT

Chiều

14 giờ 00: Thông qua dự thảo đồ án " Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bà Rịa"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 1

14 giờ 00:Thông qua dự thảo báo cáo thực hiện theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm về "Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước"

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Tư Pháp

Tư Pháp; TNMT; TCKH

Đ/c Trí

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00:  Chấm sáng kiến cấp thành phố năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Thành viên Hội đồng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

Thứ Năm, ngày 23/11/2017

 

Sáng

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND: Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự Họp thường trực UBND tỉnh thông qua các tờ trình , trình tại kỳ họp thứ 6 (Cả ngày)

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự ngày hội "Sữa học đường" năm học 2017-2018

 

 

 

 

 

Trường mầm non Phước Hiệp

Chiều

14 giờ 00: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 cho Đại biểu HĐND (chuẩn bị tiếp xúc cử tri)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

VP.HĐND và UBND

Theo thư mời HĐND thành phố

Đ/c Trí

Đ/c Dung

HT số 1

14 giờ 00: Lập hồ sơ di tích đình Phước Lễ và Long Cốc Tự.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

Phòng VH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 2

15 giờ 00: Thông qua kế hoạch tổ chức mitinh diễu hành hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về Dân số" và "Ngày Dân số Việt Nam 26/12" năm 2017

Trung tâm Dân số- KHHGĐ thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Tri

Đ/c Tú

HT số 2

Thứ sáu, ngày 24/11/2017

 

Sáng

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT. UBND

08 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.

 

 

 

 

 

HT số 1

09 giờ 30: Họp vận đồng bàn giao mặt bằng công trình Nhà tang lễ thành phố

TTPTQĐ; UBND phường Long Hương

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND, Có thư mời riêng

UBND phường Long Hương

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ Mittinh tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDA năm 2017

 

 

 

 

 

CV LêThành Duy

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND:Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Nghe phòng Kinh tế báo cáo phân loại doanh nghiệp lớn, nhỏ và siêu thị theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

KT; TCKH;LĐTBXH; Chi cục thuế thành phố; UBND phường, xã

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)