Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 675/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 11 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 27/11/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp xúc cử tri xã Hòa Long –Long Phước.

Đ/c Chiến

HT. UBND xã Hòa Long

 10 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo dự thảo tiêu chí di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị.

 

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh(302)

10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Chiều

14 giờ 00: D/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 28/11/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Họp tổ Ban chấp hành tỉnh thảo luận tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (cả ngày)

 

 

 

 

 

VP.Tỉnh ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ mitting hưởng ứng " tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017" tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới.

 

 

 

 

 

HTA TTHNT

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban thường vụ thành ủy.

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp giao Ban Thường trực Thành ủy. 

Đ/c Chiến

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Thứ Tư, ngày 29/11/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng (khóa XII) cả ngày

 

 

 

 

Đ/c Chiến

HT số 1

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tập thể UBND tỉnh thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng (khóa XII) cả ngày

 

 

 

 

 

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh quy định về tách thửa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TNMT;QLĐT;VPĐKQSDĐ

TNMT;QLĐT;VPĐKQSDĐ

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo tổ chức hội thảo xây dựng chợ truyền thống đảm bảo VSATTP, văn minh hiện đại.

 

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ Năm, ngày 30/11/2017

   Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT-UBND: Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng (khóa XII).

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Tỉnh ủy- UBND Tỉnh và một số sở ngành địa phương với Chỉ huy các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

Bộ CHQS Tỉnh

 Dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND

HT số 1

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT-UBND: dự họp chi bộ Văn phòng HĐND và UBND.

 

 

 

 

 

HT số 1

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND:

Dự họp chi bộ Văn phòng HĐND và UBND

 

 

 

 

 

HT số 1

Thứ sáu, ngày 01/12/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017.

 

 

 

 

 

HT.UBMT Tổ quốc Việt Nam TP

 

08 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả việc rà soát, xử lý các trạm phát sống di dộng (BTS) trên địa bàn thành phố theo nội dung Thông báo kết luận số 655/TB-UBND  ngày 08/11/2017 của UBND thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Quản lý đô thị

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 3

 

08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Họp xử lý kinh phí của Hội đồng bồi thường chi trả lương cho hợp đồng lao động.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQD

TTPTQĐ; TNMT; Văn phòng HĐND và UBND

Đ/c Chiến

Đ/c Thảo

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)