LCCT từ ngày 21/7/2014 đến ngày 25/7/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 517/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 21 tháng 7 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 21/7/2014 đến ngày 25/7/2014)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 21/7/2014

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

VP.UBND TP

8 giờ 00: Chủ tịch các PCT UBND Thành phố dự kỳ họp thứ 9 – HĐND Thành phố, khóa IV (02 ngày).

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 22/7/2014

Thứ Tư, ngày 23/7/2014

Sáng

Đ/c Phạm Chí Lợi – CT, đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Khảo sát các trường học bị hư hỏng, xuống cấp.

Đ/c Phạm Chí Lợi – CT

Phòng GD&ĐT

Các đơn vị: TC-KH, QLĐT, GD&ĐT, Ban QLDA ĐTXD Thành phố.

Đ/c Phượng

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Thông qua công tác cán bộ.

Đ/c Phạm Chí Lợi – CT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng.

Đ/c Công

HT số 2

Thứ Năm, ngày 24/7/2014

Sáng

Đ/c Phạm Chí Lợi – CT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT: Dự Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế số 17-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

 

 

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh lần 2 năm 2014 về kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.307)

 

Chiều

 

 

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân".

 

 

 

 

Hội trường

Đảng Thành phố

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp giao ban ngành Y tế.

 

 

 

Đ/c Phượng

VP.UND tỉnh (P.302)

Thứ Sáu, ngày 25/7/2014

Sáng

7 giờ 00: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

 

 

 

 

 

8 giờ 00: Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

 

Các đơn vị: Phòng GD&ĐT, TC-KH, Nội vụ.

Đ/c Phượng

HT số 3

Chiều

15 giờ 00: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Viếng Đền thờ Liệt sỹ các phường, xã.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2576951
Số người đang truy cập: 24