LCCT từ ngày 03/8/2015 đến ngày 07/8/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 829/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 03 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 03/8/2015 đến ngày 07/8/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 03/8/2015

Sáng

7 giờ 00: Chủ tịch, các PCT UBND thành phố dự chào cờ đầu tuần.

8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: giải quyết HSHC

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 04/8/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND thành phố: dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 2, khóa V (mở rộng).

 

 

 

 

HT. Đảng thành phố

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND thành phố: giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 05/8/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: dự Đại hội Hội Khuyến học thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

 

 

HT. Đảng thành phố

Rà soát công tác BT giải phóng mặt bằng và hỗ trợ TĐC các công trình trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.PTQĐ

Thành viên Hội đồng, UBND các xã, phường liên quan.

Đ/c Phượng

HT số 3

Chiều

15 giờ 00: tiếp và làm việc với Đoàn công tác sở Tư pháp tỉnh kiểm tra công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng Tư pháp

Có thư mời riêng;

Đ/c Quế

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: dự họp tỉnh nghe triển khai công tác phục vụ kỳ họp thứ 11/HĐND tỉnh khóa V.

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (301)

Thứ Năm, ngày 06/8/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND thành phố: dự kỳ họp lần thứ 12 HĐND thành phố khóa IV (02 ngày).

 

 

 

 

HT. Đảng Thành phố


Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)