LCCT từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 948/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 05 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai, ngày 05/10/2015

 

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Tiếp công dân (cả ngày).

 

 

 

 

 

 

8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

 

8 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp tỉnh triển khai, giải quyết các vướng mắc dự án Tuyến tránh Quốc lộ 56.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

 

10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp tỉnh, thông qua maket triển lãm chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.307)

 

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính..

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2015.

 

Phòng TCKH

 

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

 

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT, đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Phòng LĐ-TB và XH

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

HT số 1

 

Thứ Ba, ngày 06/10/2015

 

Sáng

Thông qua kết quả thanh tra đất công trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TN&MT

Phòng TNMT, Thanh tra, TCKH, TT.PTQĐ, VP.ĐKQSD đất, UBND các xã, phường.

Đ/c Hoàng, Công

HT số 2

 

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.PTQĐ

Thành viên Hội đồng, UBND xã Long Phước.

Đ/c Phượng

HT số 1

 

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức.

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Phòng Nội vụ

Thành viên Hội đồng.

Đ/c Linh

HT số 3

 

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Họp Tổ công tác số 1 thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

 

Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Thanh tra

Có thư mời riêng.

Đ/c Ngọc

HT số 2

 

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính..

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 07/10/2015

 

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp tỉnh giao ban XDCB tháng 9/2015.

 

TCKH, Ban QLDA ĐTXD

Mời Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng dự.

Đ/c Công

VP.UBND tỉnh (P.301)

 

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp tỉnh tiếp các hộ dân liên quan đến dự án Hương lộ 10.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Dự họp giao ban Đảng ủy các xã, phường.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

 

Khảo sát chợ Bà Rịa.

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT

Phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế, phòng TCKH Thành phố.

 

 

 

Chiều

14 giờ 30: Làm việc với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

VP.HĐND và UBND

Chánh, các Phó Chánh Văn phòng, Kế toán Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 

HT số 2

 

Thông qua Phương án cưỡng chế thu hồi đất công trình Quốc lộ 56 – Tuyến tránh thành phố Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TNMT

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng

HT số 3

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp tỉnh về Kế hoạch thông tin và xúc tiến du lịch năm 2015; Khai hội Văn hóa-Du lịch năm 2016.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.307)

 

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính..

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 08/10/2015

 

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự giao ban khối nội chính 9 tháng đầu năm 2015.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

 

Thông qua Phương án cưỡng chế thu hồi đất công trình HTKT Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56 (mở rộng).

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TNMT

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng

HT số 3

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp tỉnh về Quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.207

 

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính..

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Làm việc với Văn phòng Điều phối Ban chỉ đạo Nông thôn mới về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2015.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng.

Đ/c Linh

HT số 2

 

Đối thoại với ông Nguyễn Huỳnh Kiến – xã Hòa Long.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Thanh tra, TT.PTQĐ

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng

HT số 3

 

Sơ kết 03 năm thực hiện đề án Nâng cao hoạt động y tế tuyến cơ sở giai đoạn 2010 – 2015.

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Phòng Y tế

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

HT số 1

 

Thứ Sáu, ngày 09/10/2015

 

Sáng

Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đ/c Công

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Thông qua phương án "Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Trung tâm xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa".

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng.

Đ/c Công

HT số 1

15 giờ 30: Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Thông qua maket trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lầ tnhứ VI và Trước trung tâm Thương mại Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng QLĐT, VHTT

Các PCT.UBND Thành phố; phòng QLĐT, VHTT.

Đ/c Tú

HT số 1

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp Tổ công tác thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)