LCCT từ ngày 25/5/2015 đến ngày 29/5/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 274/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 25 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 29/5/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 25/5/2015

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Thứ Ba, ngày 26/5/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Đi thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản - Phật lịch 2559.

 

 

Theo Thông báo số 272/TB-UBND ngày 22/5/2015 của UBND thành phố Bà Rịa.

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp tỉnh thông qua các tờ trình trình tại kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa V.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Nghe UBND phường Long Toàn báo cáo việc xây dựng nhà nhân ái.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

UBND phường Long Toàn

UB.MTTQ Thành phố, phòng TNMT, LĐ-TB&XH, QLĐT, UBND phường Long Toàn.

Đ/c Tú

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp tỉnh giải quyết vướng mắc đường dây 220kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2.

 

 

Mời phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng dự.

Đ/c Phượng

VP.UBND tỉnh (P.302)

Thứ Tư, ngày 27/5/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Thông qua báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 (chuẩn bị tiếp xúc cử tri).

 

VP.HĐND và UBND TP

 

 

HT số 1

Thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hè năm 2015.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Thành đoàn

Có thư mời riêng.

Đ/c Quế

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp tỉnh giao ban XDCB tháng 5/2015.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh về Đề án tổ chức Hội thi tin học trẻ năm 2015.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Làm việc với Chi cục phát triển nông thôn về quy hoạch bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/20152 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng.

Đ/c Linh

HT số 2

Thứ Năm, ngày 28/5/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Tiếp xúc cử tri phường Phước Hiệp.

 

 

 

 

HT.UBND P. Phước Hiệp

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010 – 2015.

 

 

 

 

HT.Công an Tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thông qua phương án chuyển nhượng lại chợ Kim Dinh.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TCKH

Các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Các phòng: TCKH, TNMT, QLĐT, Kinh tế, Ban QLDA, UBND phường Kim Dinh

Đ/c Công

HT số 2

Thứ Sáu, ngày 29/5/2015

Sáng

- Nghe báo cáo tình hình quyết toán thu chi ngân sách năm 2014 và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015.

- Nghe báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản năm 2015 trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH

Phòng TC-KH Thành phố.

Đ/c Dung,

Công

HT số 2

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2015.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Tiếp xúc cử tri phường Kim Dinh.

 

 

 

 

HT.UBND P. Kim Dinh

Chiều

Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy


Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)