LCCT từ ngày 30/3/2015 đến ngày 05/4/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 183/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 30 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 30/3/2015 đến ngày 05/4/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 30/3/2015

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Đi công tác (03 ngày).

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Tổ công tác hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- 15 giờ 30: Nghe báo cáo hiệu quả sử dụng các trang thiết bị tại các Trạm Y tế trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

 

 

 

Phòng TCKH

Có thư mời riêng.

 

 

Phòng TCKH, Y tế, Trung tâm Y tế.

 

 

 

Đ/c Tú

HT số 2

 

 

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Cùng Tổ công tác số 10 làm việc với Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố về công tác tổ chức Đại hội chi bộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thứ Ba, ngày 31/3/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 và Quý I/2015.

 

 

 

Đ/c Công

VP.UBND tỉnh (P.301)

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.PTQĐ

Thành viên Hội đồng, UBND các xã, phường liên quan.

Đ/c Phượng

HT số 3

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT:

- Cùng Tổ công tác số 10 làm việc với Chi bộ Phòng Kinh tế và Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố về công tác tổ chức Đại hội chi bộ.

- Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác An toàn giao thông Quý I năm 2015 và triển khai kế hoạch trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng QLĐT, Công an TP

 

 

 

 

 

 

Đ/c Quế

Chi bộ Ban Ban QLDA và Chi bộ phòng Kinh tế

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

Thứ Tư, ngày 01/4/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc liên quan đến giá đất và chính sách BT, HT và TĐC

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TNMT

TT.PTQĐ

Các sở: TN&MT, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, LĐ-TB và XH;

Phòng TN&MT, TTPTQĐ, QLĐT, Kinh tế, TCKH, Ban QLDA ĐTXD, UBND các xã, phường.

Đ/c Phượng

HT số 2

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp giao ban Xây dựng cơ bản tháng 3/2015.

 

Phòng TCKH

 

Đ/c Công

VP.UBND tỉnh (P.301)

Làm việc với Văn phòng Điều phối về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2014 và công tác triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng.

Đ/c Linh

HT số 3

Thứ Năm, ngày 02/4/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT, đ/c Trần Vinh Quang - PCT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy xét duyệt nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Triển khai Kế hoạch phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp giao ban công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TNMT, TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD

Phòng TN&MT, TTPTQĐ, QLĐT, Kinh tế, TCKH, Ban QLDA ĐTXD, UBND các xã, phường.

Đ/c Phượng

HT số 2

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh về công tác chuẩn bị Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (2011-2014).

 

Phòng LĐ, TB và XH

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Thứ Sáu, ngày 03/4/2015

Sáng

Họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 3 và Quý I/2015.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH

Thường trực Thành ủy, PCT + UV.TTrHĐND Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố; CT.UBND các xã, phường.

CV.TH

HT số 1

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.307)

Chiều

Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 

 

 

 

HT số 1

Thứ Bảy, ngày 04/4/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Khám sức khỏe định kỳ.

 

 

Theo kế hoạch.

 

Thành phố Vũng Tàu

Chủ Nhật, ngày 05/4/2015

Sáng

6 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Đi thăm chiến sỹ mới tại Trung Đoàn Minh Đạm.

 

 

Theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 24/3/2015 của UBND thành phố Bà Rịa.

 

 


Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)