LCCT từ ngày 15/9/2014 đến ngày 20/9/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 592/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 15 tháng 9 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 20/9/2014)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 15/9/2014

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

VP.UBND TP

8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp Ban chỉ đạo diễn tập A2 phường Phước Hưng và phòng không nhân dân xã Tân Hưng.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Thông qua kết quả điều tra, khảo sát giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TN&MT

Thành viên Ban chỉ đạo.

Đ/c Tú

HT số 2

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/9/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp.

 

 

 

 

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

Thông qua Quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị qua mạng Internet và triển khai công tác trả hồ sơ hành chính qua Bưu điện.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng VHTT, Nội vụ

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú QTM

HT số 2

Chiều

Chủ tịch, PCT UBND Thành phố: Nghe báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014 và kế hoạch thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2015.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Chi cục Thuế, phòng TCKH

Thủ trưởng, kế toán trưởng và phòng nghiệp vụ Chi cục thuế và phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị.

Đ/c Dung

HT số 3

Thứ Tư, ngày 17/9/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp tỉnh thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

- 8 giờ 00: Làm việc với Sở Nội vụ về công tác chuẩn hóa thông tin địa danh, dân cư, sơn văn, thủy văn các yếu tố KT-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- 9 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban Cụm các đô thị Hội viên Miền Đông Nam bộ lần thứ V-2014.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng Nội vụ

 

 

Phòng QLĐT, VP.HĐND

&UBND

Có thư mời riêng.

 

 

Trưởng phòng QLĐT, Trưởng phòng VHTT, Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Đ/c Oanh

 

 

 

Đ/c Tú

 

HT số 1

 

 

 

HT số 3

 

Chiều

Chủ tịch, PCT UBND Thành phố: Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH

- TTr và các Ban HĐND Thành phố;

- Các cơ quan, ban, ngành Thành phố;

- UB.MTTQVN và các đoàn thể Thành phố;

- UBND các xã, phường.

Đ/c Phượng

HT số 1

Thứ Năm, ngày 18/9/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Làm việc với Ủy ban MTTQVN Thành phố về vận động doanh nghiệp phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

 

Có thư mời riêng.

Đ/c Oanh

HT số 3

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp tỉnh về chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hòa Long.

 

 

Mời Ban QLDA ĐTXD Thành phố cùng dự.

Đ/c Tú

VP.UBND tỉnh (P.302)

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban Cụm các đô thị Hội viên Miền Đông Nam bộ lần thứ V-2014.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 19/9/2014

Sáng

Chủ tịch, PCT UBND Thành phố: Dự Hội nghị giao ban Cụm các đô thị Hội viên Miền Đông Nam bộ lần thứ V-2014.

 

Phòng QLĐT

Theo kế hoạch.

CV TH

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

Chiều

Chủ tịch, PCT UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/9/2014

Sáng

Thông qua điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Kim Dinh, Long Toàn, Long Hương và phía Tây đường Cao Tốc.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

HT số 2

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2818820
Số người đang truy cập: 8