LCCT từ ngày 23/02/2015 đến ngày 27/02/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 52/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 23/02/2015 đến ngày 27/02/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 23/02/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Nghỉ Tết Nguyên đán 2015.

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 24/02/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 25/02/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 26/02/2015

Sáng

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự kỷ niệm 60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác và Khánh thành Bệnh viện Bà Rịa.

 

 

 

 

Bệnh viện

Bà Rịa

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Họp Thường trực UBND Thành phố.

Đ/c Hoàng -CT

Văn phòng HĐND và UBND

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; Lãnh đạo Văn phòng; các đơn vị: TCKH, QLĐT, VHTT, Ban QLDA, Công an, Ban CHQS Thành phố.

Đ/c Công

HT số 2

 

19 giờ 30: Chủ tịch, các PCT.UBND Thành phố: Dự lễ Khai hội Văn hóa – Du lịch năm 2015.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 27/02/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự Ngày hội đầu tư.

 

 

 

 

Trung tâm HC-CT tỉnh

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT, đ/c Trần Vinh Quang - PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)