LCCT từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 620/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 20/10/2014

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

VP.UBND TP

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng lần thứ VI của tỉnh.

 

 

 

 

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng

Thành ủy

Họp Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội lần 3 - 2014.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

NHCSXH

Có thư mời riêng.

Đ/c Oanh

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 21/10/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Dự họp Đảng ủy Quân sự Thành phố.

 

 

 

 

Ban CHQS Thành phố

Tiếp xúc, đối thoại với bà Phạm Thị Lý.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

VP.HĐND và UBND TP

Có thư mời riêng.

Đ/c Ngọc

Phòng tiếp

công dân

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Phòng Kinh tế

 

Đ/c Linh

Sở Công thương

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố:

- Thông qua Báo cáo tình hình KT-XH năm 2014 và KH năm 2015;

- Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 của thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT

Phòng TCKH

Phòng TCKH, QLĐT, Ban QLDA ĐTXD, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố),

Đ/c Công, Tú

HT số 2

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự họp chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị tọa đàm, giao lưu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

 

17 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự buổi cơm thân mật do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mời.

 

 

 

 

Thành phố Vũng Tàu

Thứ Tư, ngày 22/10/2014

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng (cả ngày).

 

 

 

 

HT. Đảng

Thành phố

Chiều

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh về Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền văn hóa lần thứ 9, khu vực Nam bộ.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Thứ Năm, ngày 23/10/2014

Sáng

Thông qua Đề án Tổng thể Bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TNMT

Có thư mời riêng.

Đ/c Dung

HT số 1

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự lớp tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014.

 

 

 

 

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự buổi báo cáo chuyên đề "Nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới".

 

 

 

 

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp giải quyết khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

TT.PTQĐ

Hội đồng BT, HT và TĐC Thành phố; Ban QLDA ĐTXD, UBND các xã, phường liên quan (theo thư mời).

Đ/c Công

HT số 3

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh về mô hình trường học VNEN năm học 2014 - 2015 đối với bậc tiểu học.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.402)

Thứ Sáu, ngày 24/10/2014

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Các đ/c CVTH

HT số 2

Tiếp và làm việc với BCĐ Trung ương về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (cả ngày).

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 

 

 

 

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2868946
Số người đang truy cập: 5