LCCT từ ngày 29/6/2015 đến ngày 03/7/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 750/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 29 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 29/6/2015 đến ngày 03/7/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 29/6/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ ngày 29/6/2015 – 01/7/2015)

 

 

 

 

HT Đảng thành phố

Thứ Năm, ngày 02/7/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Cùng với UBND tỉnh làm việc với Viện KTVN về Đề án "Tái cơ cấu kinh tế tỉnh BR-VT".

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (P307)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp trên cơ sở.

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: giải quyết HSHC.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/7/2015

Sáng

Dự Hội nghị Sơ kết công tác An toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

P. QLĐT, Công an thành phố

Có thư mời riêng;

Đ/c Quế

HT. số 1

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: giải quyết HSHC.

 

 

 

 

 

Chiều

CT, các PCT UBND thành phố: giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Cao Thiện Trí

(đã ký)