Tài liệu các kỳ họp HĐND thành phố Tài liệu các kỳ họp HĐND thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 5 khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Bà Ria

Tài liệu họp kỳ họp thứ 5 khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Bà Ria 

1. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 8/6/2017 của UBND nhành phố Bà Rịa về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

2. Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.

3. Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016.

4. Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 29/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về công tác đầu tư công của UBND thành phố; việc thu hút, kêu gọi đầu tư và các giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư.

5. Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 29/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những đơn thư tồn đọng 06 tháng đầu năm 2017. Khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục.

6. Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về công tác trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

7. Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.

8. Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 10/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố, khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021

9. Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

10. Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 29/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc xin chủ trương đấu giá một số khu đất công để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017

11. Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt tổng nguồn vốn đầu tư XDCB, phê duyệt bổ sung danh mục công trình, điều chỉnh giảm danh mục công trình giai đoạn 2018 – 2020 và phê duyệt chi tiết danh mục trong kế hoạch 2017 trên địa bàn thành phố do UBND thành phố quyết định đầu tư.

12. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc điều chỉnh tăng thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017.

13. Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 30/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc đề nghị thông qua Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2017 – 2020.