Tài liệu các kỳ họp HĐND thành phố Tài liệu các kỳ họp HĐND thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 6 khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Bà Ria

 Tài liệu kỳ họp thứ 6 khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Bà Ria

I. CÁC BÁO CÁO , TỜ TRÌNH CỦA HĐND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

01. Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND thành phố Bà Rịa về tình hình tổ chức, hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

02. Báo cáo số 91/BC-VKS ngày 4/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa về tình hình kiểm sát năm 2017.

03. Báo cáo số 508/BC-TA ngày 01/12/2017 của Toà án nhân dân thành phố Bà Rịa về công tác xét xử năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

04. Báo cáo số 106/BC-CCTHADS ngày 27/11/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017.

05. Báo cáo số 39/BC-BPC ngày 08/12/2017 của Ban Pháp chế HĐND thành phố Bà Rịa về việc thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2017.

06. Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 5/12/2017 của HĐND thành phố Bà Rịa về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 6, khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

07.Thông báo số 203/TB-MT ngày 5/12/2017 của Ban Thường trực UBMTTQ.VN thành phố Bà Rịa tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Bà Rịa khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

08.Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 4/12/2017 của HĐND thành phố Bà Rịa về việc xem xét ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

09. Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 6/12/2017 của HĐND thành phố Bà Rịa về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10. Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 6/12/2017 của HĐND thành phố Bà Rịa về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2018.

11. Báo cáo số 40/BPC-PC ngày 08/12/2017 của Ban Pháp chế HĐND thành phố Bà Rịa về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

12. Báo cáo số 41/BPC-PC ngày 08/12/2017 của Ban Pháp chế HĐND thành phố Bà Rịa về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố Bà Rịa năm 2018.

13. Báo cáo số 42/BPC-PC ngày 08/12/2017 của Ban Pháp chế HĐND thành phố Bà Rịa về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Bà Rịa khóa V nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Báo cáo số 43/BC-KTXH ngày 20/12/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bà Rịa về việc thẩm tra tình hình thực hiện kinh tế xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của thành phố Bà Rịa

15. Báo cáo số 44/BC-KTXH ngày 20/12/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bà Rịa về việc thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với các dự thảo Nghị Quyết trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

 
 

II. CÁC BÁO CÁO , TỜ TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

01. Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Quốc phòng - An ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

02. Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 14/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

03. Báo cáo số 425/BC-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về thực trạng và giải pháp hướng xử lý việc xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố Bà Rịa trong thời gian tới.

04. Báo cáo số 411/BC-UBND ngày 04/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về biện pháp triển khai thực hiện việc sử dụng và khai thác công năng của Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng phường, xã đạt hiệu quả và chất lượng.

05. Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 04/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về công tác giải quyết các đơn thư kiếu nại còn tồn đọng, quá hạn kéo dài.

06. Báo cáo số 418/BC-UBND ngày 11/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về tình hình và thực trạng bình xét hộ nghèo năm 2017 và giải pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

07. Báo cáo số 433/BC-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về thực trạng và giải pháp thực hiện đề án chợ văn minh.

08. Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 01/12/2017 của UBND xã Tân Hưng về các giải pháp thực hiện để đưa chợ mới vào hoạt động đạt hiệu quả cao.

09. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 04/12/2017 của UBND xã Long Phước về các giải pháp thực hiện để đưa chợ mới vào hoạt động đạt hiệu quả cao.

10. Báo cáo số 268/BC-UBND.ĐC-MT ngày 04/12/2017 của UBND phường Phước Hiệp về kết quả thực hiện các tuyến phố văn minh và việc triển khai thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn ở cộng đồng dân cư.

11. Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng trước và sau kỳ họp thứ 4 theo kết quả giám sát của thường trực HĐND thành phố.

12. Báo cáo của các phòng, ban thành phố về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

13. Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 14/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2018.

14. Tờ trình số 261/TTr-UBND ngày 14/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2018.

15. Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 14/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc đề nghị phê chuẩn việc ngưng thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2017 – 2020.

16. Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 14/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc đề nghị phê chuẩn việc ngưng thực hiện kinh phí của đề án hỗ trợ, khuyến khích nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bà Rịa.