Thông báo kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác tại UBND các xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2016

  ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BÀ RỊA                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

  Số : 893 /QĐ-UBND                                          Bà Rịa, ngày  08   tháng 4   năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng những người hoạt động

không chuyên trách và các chức danh khác tại UBND các xã, phường

thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2016

         

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

Xét Kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2016 của UBND các xã, phường và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 74/TTr-PNV ngày 28/3/2016,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác tại UBND các xã, phường thuộc thành phố Bà Rịa năm 2016.

(Kèm theo danh sách đơn vị và nhu cầu tuyển dụng chi tiết)

1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Theo yêu cầu tuyển dụng chức danh cần tuyển.

- Trình độ tin học: Chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên.

 2. Hình thức tuyển dụng:

- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thực hiện tuyển dụng thông qua bầu cử.

- Các chức danh thuộc lực lượng công an, quân sự: thực hiện tuyển dụng thông qua bổ nhiệm.

- Các chức danh khác còn lại: Thực hiện thông qua xét tuyển, hoàn thành trước ngày 20/7/2016.

Điều 2. UBND các xã, phường có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng nhu cầu, hình thức  tuyển dụng các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

- Xây dựng Kế hoạch xét tuyển theo khoản 3 Điều 11, quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Báo cáo kết quả tuyển dụng gửi về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ thành phố).

  Điều 3. Phòng Nội vụ thành phố có trách nhiệm:

-  Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác tại UBND các xã, phường theo quy định.

-  Tổng hợp danh sách những người được tuyển dụng và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả kỳ tuyển dụng các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác tại UBND các xã, phường thuộc thành phố Bà Rịa năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                       

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Sở Nội vụ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- CT và các PCT UBND TP;

- Báo BR-VT;

- Đài Truyền thanh TP;

- Lưu: VT – HS tuyển dung (02 b)

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Tài

(đã ký)

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5354890
Số người đang truy cập: 4