Thông báo danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Đội TTĐT

            ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ BÀ RỊA                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 211 /TB-UBND                                          Bà Rịa, ngày  15   tháng 4   năm 2016

THÔNG BÁO

Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Đội TTĐT

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng , sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/2/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế xét tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh BR-VT ban hành quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-SNV ngày 18/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016;

Theo nội dung biên bản số 02/BB-HĐXT ngày 11/04/2016 của hội đồng xét tuyển viên chức Đội trật tự Đô thị thành phố Bà Rịa;

UBND thành phố Bà Rịa thông báo những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức Đội trật tự Đô thị năm 2016 (gồm 03 thí sinh) theo biểu đính kèm.

Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức Đội TTĐT năm 2016 được niêm yết tại địa chỉ sau:

-     Phòng Nội vụ Thành phố Bà Rịa, địa chỉ:  số 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

-     Đội trật tự đô thị thành phố Bà Rịa, địa chỉ: Số 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-     Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Bà Rịa.

 

Nơi nhận:                                                                                                           CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ;                                                                                                   

-Thường trực Thành ủy;

- CT-PCT UBND TP;

- HĐXVC;

- Phòng Nội vụ;                                                                                              Nguyễn Văn Hoàng

- Đài Truyền thanh TP Bà Rịa;                                                                                  (đã ký)

- Trang Web UBND TP;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;                                                  

- Lưu VT-VP.                                                                                                


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5380626
Số người đang truy cập: 3