Thông báo danh sách những người không đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Đội TTĐT.

      ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  THÀNH PHỐ BÀ RỊA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            

               Số:  210 /TB-UBND                                         Bà Rịa, ngày  15   tháng  4  năm 2016

THÔNG BÁO

Danh sách những người không đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Đội TTĐT.

 
   

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng , sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/2/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế xét tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh BR-VT ban hành quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-SNV ngày 18/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016;

Theo nội dung biên bản số 02/BB-HĐXT ngày 11/04/2016 của hội đồng xét tuyển viên chức Đội trật tự đô thị thành phố Bà Rịa;

UBND thành phố Bà Rịa thông báo thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Đội trật tự Đô thị năm 2016: Thí sinh Phan Trọng Nghĩa – Sinh năm 1973.

Với lý do: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ thí sinh này không có kinh nghiệm về công tác trong lĩnh vực kiểm tra xây dựng đối với chức danh Tổ trưởng tổ Kiểm tra xây dựng – Chuyên trách giải tỏa theo Quyết định số 38/QĐ-SNV ngày 18/01/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Đội trật tự Đô thị thành phố Bà Rịa.

UBND thành phố Bà Rịa thông báo đến thí sinh Phan Trọng Nghĩa được biết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                          CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ;                                                                                                   

-Thường trực Thành ủy;

- CT-PCT UBND TP;

- HĐXVC;

- Phòng Nội vụ;

- Đài Truyền thanh TP Bà Rịa;                                                                        Nguyễn Văn Hoàng

- Trang Web UBND TP;                                                                                            (đã ký)

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Thí sinh;                                               

- Lưu VT-VP.                                                                                                


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5355623
Số người đang truy cập: 7