Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức Đội TTĐT TPBR

     UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

     HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

    VIÊN CHỨC ĐỘI TTĐT

   Số: 08/TB-HĐXT

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Bà Rịa, ngày 20 tháng 04 năm 2016

               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức Đội TTĐT TPBR

 
   

 

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-SNV ngày 18/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 16/03/2016 của UBND thành phố Bà Rịa về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Đội trật tự đô thị thành phố Bà Rịa;

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-HĐTT ngày 21/03/2016 của UBND thành phố về việc tổ chức xét tuyển viên chức tại Đội TTĐT thuộc thành phố Bà Rịa.

Căn cứ Thông báo 211/TB-UBND ngày 15/4/2016 về việc danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Đội trật tự Đô thị.

Hội đồng xét tuyển viên chức tại Đội Trật Tự đô thị thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2016 xin thông báo đến các thí sinh (kèm theo danh sách) đến tham dự kỳ phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Đội trật tự Đô thị như sau:

-         Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Hội trường số 02 tại UBND Thành phố Bà Rịa.

-         Địa chỉ: 137 đường 27/4 phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

-         Thời gian:  Vào lúc 14h, ngày 05 tháng 05 năm 2016 (Thứ năm).

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách có mặt trước 30 phút để làm thủ tục xét tuyển. Nếu có thay đổi về địa điểm hoặc thời gian phỏng vấn thì Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo sau.

Yêu cầu đối với thí sinh khi phỏng vấn: Khi đi đem theo giấy CMND, giấy báo dự tuyển, đeo thẻ dự tuyển, trang phục phải lịch sự, gọn gàng.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển là: 260.000đ/ thí sinh (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

- Ban Giám sát Sở Nội vụ;                                                                      P. CHỦ TỊCH

- UBND Thành phố BR;                                                

- Hội đồng xét tuyển; 

- Thành viên Ban KTSH;    

- Trang Web UBND TP;                                                                       Nguyễn Thành Duy

- Thí sinh;                                                                                       Đội trưởng Đội TTĐT     

- Lưu.                                                                                                       (đã ký)

                                                                                         

                                               


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5380627
Số người đang truy cập: 3