Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BÀ RỊA                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 Số : 353/TB-UBND                                                            Bà Rịa, ngày 30  tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển

viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm 2016.

                                                            

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

­­­­­­Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế thi tuyển, tuyển dụng viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi tuyển viên chức ngày 27/6/2016 về việc xét đủ điều kiện thi tuyển đối với các thi sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố,

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Tờ trình số 05/TTr-HĐTT ngày 28 tháng 6 năm 2016,

UBND Thành phố Bà Rịa thông báo danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển viên chức đối với 314 thí sinh và không đủ điều kiện thi tuyển viên chức đối với 11 thí sinh, theo biểu đính kèm Thông báo này.

Danh sách được đăng công khai trên các trang thông tin điện tử: http://w.w.w.baria-vungtau.gov.vn; http://w.w.w.cchc.baria-vungtau.gov.vn; Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa: http://baria.baria-vungtau.gov.vn đồng thời được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thành phố và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Giao Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố năm 2016 thông báo đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự thi tuyển đến từng thí sinh dự tuyển.

(kèm theo danh sách)                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận :                                                                                                  KT.CHỦ TỊCH  

- Sở Nội vụ;                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- CT,PCT UBND TP;

- HĐTT (5b);

- Phòng Nội vụ;

- Phòng GDĐT TP;

- Đài Truyền thanh TP Bà Rịa;                                                                Nguyễn Văn Tài

- Cổng thông tin điện tử TP;                                                                         (đã ký)

- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (34b);

- Lưu: VT-VP.            


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5380630
Số người đang truy cập: 6