Thông báo về việc điều chỉnh trình độ ngoại ngữ đối với ông Nguyễn Minh Luân Vũ – thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Bà Rịa

    ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ BÀ RỊA                                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    Số : 368/TB-UBND                                           Bà Rịa, ngày 11  tháng 7  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh trình độ ngoại ngữ đối với ông Nguyễn Minh Luân Vũ

– thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Bà Rịa.

 
  Theo Thông báo số 353/TB-UBND ngày 30/6/2016 về việc danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016, ông Nguyễn Minh Luân Vũ không có trình độ ngoại ngữ.

Sau khi kiểm tra lại hồ sơ và biên bản họp Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, UBND thành phố thông báo:

Điều chỉnh, bổ sung trình độ ngoại ngữ TOEIC - 530đối với ông Nguyễn Minh Luân Vũ - Sinh ngày: 07/10/1988– thí sinh đăng ký thi tuyển vào vị trí chức danh: Giáo viên toántrường trung học cơ sở Kim Đồng.

Thông báo được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa: http://baria.baria-vungtau.gov.vn đồng thời được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thành phố và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Giao Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố năm 2016 thông báo đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển đối với trường hợp nêu trên theo đúng quy định./.                                                                                                        

                                                                                                               

Nơi nhận :                                                                                        

- Sở Nội vụ;                                                                                        KT. CHỦ TỊCH

- CT,PCT UBND TP;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

- HĐTT (5b);

- Phòng Nội vụ;

- Phòng GDĐT TP;

- Đài Truyền thanh TP Bà Rịa;                                                            Nguyễn Văn Tài

- Cổng thông tin điện tử TP;                                                                     (đã ký)

- Trường THCS Kim Đồng;

- Lưu: VT-VP.           

  


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5380632
Số người đang truy cập: 9