Thông báo thời gian - địa điểm tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT thành phố Bà Rịa năm 2016.

                 UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

   SỰ NGHIỆP GDĐT NĂM 2016

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 335/TB-HĐTT

Bà Rịa, ngày 10  tháng 8 năm 2016

                                   

     THÔNG BÁO

Thời gian - địa điểm tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển viên chức

sự nghiệp GD-ĐT thành phố Bà Rịa năm 2016.

 
  Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa thông báo thời gian và địa điểm ôn thi tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian (trong 02 ngày): 20/8/2016 và 21/8/2016.

a. Ngày 20/8/2016:

- Sáng từ 08 giờ 00: Ôn thi môn ngoại ngữ - Tiếng Anh

- Chiều từ 14 giờ 00: Ôn thi môn Tin học.

 b. Ngày 21/8/2016.

- Sáng từ 08 giờ 00: Ôn thi môn Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành.

2. Địa điểm:

Trung tâm giáo dục thường xuyên – Dạy nghề - Giới thiệu việc làm thành phố Bà Rịa (số 59, đường Hùng Vương, thành phố Bà Rịa).

* Lưu ý:

- Khi đi ôn thi các thí sinh mang theo biên lai thu tiền lệ phí để nhận Thẻ dự thi.

- Thí sinh có nhu cầu mua tài liệu ôn tập các môn thi liên hệ, đăng ký với Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT thành phố (thông qua phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa), địa chỉ số 137, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa – Số điện thoại liên lạc: 064 3825102 - Thời gian: trong giờ làm việc từ ngày ban hành thông báo (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

Thông báo nội dung ôn thi và thông báo này được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa: http://baria.baria-vungtau.gov.vn đồng thời được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thành phố và các đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng./.        

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- CT, PCT. UBND TP;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Các thành viên HĐTT;                                                                           

- Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tuyển;                                            

- Ban Giám sát kỳ thi tuyển (Sở Nội vụ);                                  

- Cổng thông tin điện tử thành phố BR;

- Trung tâm giáo dục TX-DN-GTVL TPBR;                                             TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

- Lưu: VT (lưu hs HĐTD 02b).                                                                          Hồ Minh Trung 

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                                    

                                                                                       

                                                                          


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5354889
Số người đang truy cập: 3