Thông báo nội dung và tài liệu ôn tập các môn thi tại kỳ thi tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT thành phố Bà Rịa năm 2016

UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 SỰ NGHIỆP GDĐT NĂM 2016

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 334/TB-HĐTT

Bà Rịa, ngày 10  tháng 8 năm 2016

 

     THÔNG BÁO

Nội dung và tài liệu ôn tập các môn thi tại kỳ thi tuyển

kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT thành phố Bà Rịa năm 2016.

 

 
   

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa thông báo nội dung và tài liệu ôn tập các môn thi tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016, cụ thể như sau:

1. Đối với chức danh giáo viên mầm non (tại phụ lục số 01 kèm theo).

2. Đối với chức danh giáo viên tiểu học (tại phụ lục số 02 kèm theo).

3. Đối với chức danh giáo viên trung học cơ sở (tại phụ lục số 03 kèm theo).

4. Đối với chức danh nhân viên thư viện (tại phụ lục số 04a, 04b kèm theo).

5. Đối với chức danh nhân viên thiết bị-thí nghiệm (tại phụ lục số 05 kèm theo).

6. Môn thi điều kiện: Tiếng anh (tại phụ lục số 06 kèm theo).

7. Môn thi điều kiện: Tin học (tại phụ lục số 07 kèm theo).

(Các tài liệu tham khảo có trên mạng internet, trong thư viện các cơ sở đào tạo giáo viên, nhân viên hoặc tại các nhà sách).

Thí sinh có nhu cầu mua tài liệu ôn tập, đề cương ôn tập các môn thi liên hệ, đăng ký với Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố (thông qua phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa), địa chỉ số 137, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa – Số điện thoại liên lạc: 064 3825102 - Thời gian: trong giờ làm việc từ ngày ban hành thông báo (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

Thông báo này được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa: http://baria.baria-vungtau.gov.vn đồng thời được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thành phố và các đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng. 

* Lưu ý:

- Thí sinh thi tuyển vào vị trí chức danh nào thì ôn tập theo phụ lục của vị trí chức danh đó.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 332/TB-HĐTT ngày 14/7/2016 của Hội đồng thi tuyển viên chức thành phố Bà Rịa năm 2016)./.

Nơi nhận:                                                         TM.HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

- UBND TP (để b/c);                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                       

- Ban Giám sát kỳ thi (Sở Nội vụ);

- Cổng thông tin điện tử TPBR;

- Phòng Nội vụ TP;

- Phòng GDĐT TP;

- Các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (33b);               PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

- Lưu: HĐTT.                                                                          Nguyễn Văn Tài 

                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                   


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5355629
Số người đang truy cập: 8