Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm 2016.

          ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ BÀ RỊA                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
 

Số : 5935/QĐ-UBND                                       Bà Rịa, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp

giáo dục thành phố Bà Rịa năm 2016.

 
                                           CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA


 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

­­­­­­Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế thi tuyển, thi tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016 tại Tờ trình số 362/TTr-HĐTT ngày 20/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016 đối với những thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao cho Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016 ban hành thông báo kết quả thi tuyển đến từng thí sinh được biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2016, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Danh sách thí sinh:

Nơi nhận:                                                                                           KT.CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ tỉnh;                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Thành ủy;                                                                                               

- TT HĐND TP ;

- CT, PCT UBND TP;                                                                          Nguyễn Văn Tài

- Như Điều 3;                                                                                          (đã ký)

- Cổng thông tin điện tử TPBR;

- Lưu: VT,TH.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5451544
Số người đang truy cập: 7