Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hội, Tổ chức phi Chính phủ
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ do thay đổi, bổ sung thành viên đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
2 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
3 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
4 Đổi tên Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
5 Hợp nhất; sáp nhập; chia, tách Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
6 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
7 Tự giải thể đối với Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
8 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
9 Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
10 Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
11 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
12 Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
13 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
14 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
Hiển thị 14 kết quả
của 1