Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày 02/02/2018, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2018.

Năm 2017, UBND thành phố Bà Rịa đã triển khai kịp thời hệ thống văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tất cả các mặt cải cách hành chính. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và các xã, phường tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nghiêm túc chấn chính lề lối, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và 11 xã phường đã tiếp nhận trên 62.000 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân; có 98% hồ sơ tiếp nhận ở cấp thành phố và 99,6% hồ sơ tiếp nhận ở cấp xã được giải quyết đúng hẹn. Thành phố duy trì hệ thống lấy ý kiến người dân về cải cách thủ tục hành chính, với tỷ lệ hài lòng trên 96%.

Năm 2018, thành phố Bà Rịa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn trong thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính trễ hẹn, nhất là lĩnh vực đất đai; tiếp tục đưa một số thủ tục để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường kiểm tra công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Dịp này, UBND thành phố Bà Rịa khen thưởng 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017./.

 

Bích Liên