Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2018

Sáng ngày 05/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 90 đảng viên mới kết nạp  năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố và các phường xã.

Trong thời gian từ ngày 05 đến ngày 13/4, các đảng viên mới học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, đó là những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên.

Trên cơ sở đó, mỗi đảng viện dự bị xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch – vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ./

 

                                 Quốc Lương