Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

Sáng ngày 10/4, thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2018 với sự tham dự cùa lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND các phường – xã; các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến về kế hoạch thực hiện qui chế dân chủ trên địa bàn thành phố. Thông tin tóm lược về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018.  Tuyên truyền, phổ biến nghị định 60 năm 2013 của Chính phủ về "qui định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc"; nghị định 98 năm 2014 của Chính phủ về "qui định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế"

Thông qua việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai đầy đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở theo từng loại hình. Kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương đạo đức công vụ, thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, người lao động; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

Dịp này, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 26 doanh nghiệp có thành tích trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình an sinh xã hội của thành phố.

 

Quốc Lương