Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Phường Long Hương quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Qui định của Ban Bí thư khóa XII

 Ngày 05/6, Đảng ủy Phường Long Hương triển khai, quán triệt các Chỉ thị 19, 20, 21, 23 và qui định 124 của Ban Bí thư khóa XII cho 174 cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ

Hội nghị được nghe phổ biến, quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư khóa XII gồm Chỉ thị số 19 ngày 10/01/2018 về "Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới; Chỉ thị số 20 ngày 18/01/2018 về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Chỉ thị số 21 ngày 20/01/2018 về  "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"; Chỉ thị số 23 ngày 09/02/2018 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Qui định số 124 ngày 02/02/2018 về "giám sát của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"

Đảng ủy phường Long Hương yêu cầu các chi bộ trực thuộc xây dựng  kế hoạch, chương trình thực hiện có giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, lộ trình bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

 

                                                                             Kim liên