Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Ngày 29/6, Ban Bí thư trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết trung ương 7 khóa XII theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu thành phố Bà Rịa có lãnh đạo chủ chốt thành phố và các phường xã.

Ban Bí thư trung ương yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu 3 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó; tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận.

Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Hội nghị được nghe triển khai các nghị quyết  Hội nghị Trung ương 7, khóa XII là: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.  Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Quốc Lương