Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Long Hương khóa III

Ngày 03/7, Hội đồng nhân dân phường Long Hương khóa III tiến hành kỳ họp thứ 6, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Kỳ họp nhìn nhận: 6 tháng đầu năm các nhiệm vụ kinh tế - xã hội  hoàn thành theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đề ra. Tổng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn đạt trên 530 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm; Thu ngân sách phường được 3,7 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra trật tự đô thị được tăng cường. Đối tượng chính sách, xã hội, người nghèo được chăm lo chu đáo, giải quyết việc làm và tạo việc làm cho 179 lượt lao động, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp thông qua các tờ trình của HĐND và UBND phường; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế -xã hội HĐND phường đối với tờ trình của UBND phường; UBMTTQ. VN  phường thông báo với HĐND những vấn đề liên quan theo luật định; chất vấn và trả lời ý kiến chất vấn; Thông qua các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân Dân phường.

 

                                                         Phúc Thành