Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Đảng bộ xã Long Phước sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 16/7, Đảng bộ xã Long Phước tiến hành sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng bộ xã Long Phước đã nhận định: 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho đối tượng chính sách, người nghèo với những kết quả nổi bật như: giá trị các ngành kinh tế đều đạt từ 52 đến 54% so với kế hoạch năm; trong đó diện tích gieo trồng lúa vụ đông xuân vượt kế hoạch gần 44%, tăng 9,95% so với vụ đông xuân năm trước. Thu ngân sách 4,396 tỷ đồng, bằng 51,8% chỉ tiêu cả năm. Hoàn thành công trình nhà thi đấu thể thao xã, công viên Dương Văn Mạnh. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai, quán triệt  đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với 98,68% đảng viên, 100% cán bộ, công chức, giáo viên chưa là đảng viên; 90% hộ dân tham gia học tập. Kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 91% chỉ tiêu cả năm. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm

2 năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ với các nội dung biện pháp như: tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện sổ đăng ký tu dưỡng; xây dựng các điển hình tiên tiến…đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với nhân dân; có sức lan tỏa sâu trong đời sống của cán bộ, đàng viên và nhân dân

 

                   Quốc Lương