Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 7

Ngày 23 và sáng ngày 24/7, Ban Thường vụ thành ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan, lực lượng vũ trang thành phố; cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, đảng viên thành phố được nghe triển khai, quán triệt các nghị quyết số 26 "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Nghị quyết số 27 "về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28 "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải viết bài thu hoạch cá nhân, thể hiện nhận thức về thực trạng, những điêm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong nghị quyết trung ương 7; Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và cá nhân. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành.địa phương và trách nhiệm vụ thể của cá nhân

Theo kế hoạch, Thành ủy và các Đảng ủy phường xã sẽ hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, cán bộ các chi hội đoàn thể chưa là đảng viên trong tháng 7/2018./.

 

Quốc Lương