Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Đảng bộ thành phố Bà Rịa sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 03/8, Đảng bộ thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo của Thành ủy Bà Rịa về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ V cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V. Đến nay tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, có 19 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đến năm 2020, 20 chỉ tiêu còn lại dự kiến sẽ đạt vào năm 2020.

Cụ thể, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại, hiện nay tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm 43,85%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 54,94% ; nông nghiệp 1,21%. Công tác quản lý điều hành ngân sách đúng theo quy định pháp luật; đảm bảo chi hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội với tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.215 tỷ đồng, đạt 85,9 % kế hoạch nhiệm kỳ, tốc độ tăng thu bình quân  22,63%/năm; Tổng chi ngân sách 1.644,9 tỷ đồng, đạt 54,9 % kế hoạch

 Công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển địa phương. Đầu tư xây dựng, sữa chữa 151 công trình với tổng vốn đầu tư là 1.872,8 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân 1.383 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch vốn.

Công tác chính sách - xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách luôn được quan tâm, trong nửa nhiệm kỳ đã có 1.342 hộ thoát nghèo , đạt 56,3% kế hoạch.

Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 564 đảng viên mới, đạt 65,65% kế hoạch Tỉnh ủy giao và đạt 80,57% so với Nghị quyết Đảng bộ thành phố.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, thành phố Bà Rịa cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I; tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển mạnh dịch vụ - thương mại; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, với một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tạo mọi điều kiện phát triển dịch vụ - thương mại, hình thành trung tâm dịch vụ, trọng tâm là các dịch vụ thương mại,  tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, giải trí; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học theo hướng đổi mới; Khuyến khích xã hội hóa các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng; Thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Quốc Lương