Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa sơ kết 03 năm thực hiện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 14/9, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước giai đoạn 2015-2018. Ông Nguyễn Văn Tài - Phó chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa chủ trì hội nghị.

Trong 03 năm qua, UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt đến các địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Hàng năm UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tiến hành rà soát bổ sung, sửa đổi danh mục bí mật nhà nước của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Bên cạnh đó UBND thành phố thường xuyên kiện toàn đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, các ban ngành trên địa bàn theo quy định. Định kỳ hoặc đột xuất tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sơ hở thiếu sót trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị mình quản lý. Từ năm 2015 đến nay chưa xảy ra các vụ lộ, mất tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Để thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới, UBND thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phường, xã triển khai quán triệt các văn bản pháp luật, liên quan và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước một cách nghiêm túc và xem đây là một bộ phận của công tác chuyên môn phải được sơ tổng kết hàng năm theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phường, xã thường xuyên thống kê phân loại tài liệu của đơn vị mình và thực hiện chế độ khai thác, lưu trữ, bảo quản theo quy định. Tiếp tục chấn chỉnh công tác văn thư, đánh máy, soạn thảo văn bản, fax, gửi nhận, in ấn, phottocopy tài liệu nhất là những tài liệu mật phải theo đúng quy định.

                            

                                                                 Phúc Thành