Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nông dân tỉnh BRVT phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 30/11, Hội nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 100 cán bộ Hội nông dân các xã phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung chính về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 gồm: 9 chương, 68 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng Tông giáo năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI và có những điểm mới cơ bản đó là: mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do Tín ngưỡng, tôn giáo;  thể hiện đúng bản chất quyền tự do Tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Bổ sung 1 chương về quyền tự do Tín ngưỡng, tôn giáo để phản ánh rõ hơn phạm vi điều chỉnh của luật cũng như thể hiện chính sách của Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do Tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Bổ sung quy định đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Chuyển một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 cho cơ quan quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương. Bổ sung các quy định liên quan đến cơ sở đào tạo tôn giáo...

Qua lớp tập huấn giúp cho các cán bộ hội nông dân nâng cao kỹ năng về  hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương./.

 

Kim Liên