Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Quyết định số 620/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2018-2019 (đợt 1)

Chi tiết Quyết định