Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo số 77/TB-UBND v/v Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạothành phố Bà Rịa năm học 2018-2019 (đợt 2)

Chi tiết Thông báo