Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chứ sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2018-2019 (đợt 2)

Thông báo chi tiết

Quyết định chi tiết