Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 06/3, Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, các phường xã và đội ngũ báo cáo viên để quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm Nghị quyết số 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 27 ngảy 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về "sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã"; nghị quyết số 15 ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về "lãnh đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm tình trạng án quá hạn luật định, án bị hủy, sửa của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Qua quán triệt, triển khai những nghị quyết, chỉ thị trên giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố và phường xã, đội ngũ báo cáo viên nắm vững những quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu và giải pháp chủ yếu về công tác tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niểm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  và đấu tranh phòng chống tham những, cải cách tư pháp để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ./.

 

Quốc Lương