Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố mở lớp chuyên đề phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Sáng ngày 02/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa mở lớp chuyên đề phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa cho trưởng phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư – Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND – UBMTTQ các xã phường.

Các đại biểu được nghe phân tích, nhận diện về những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nước ta; sự hình thành phát triển chiến lược diễn biễn hòa bình, đặc trưng và nhận diện về chiến lược diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực địch chống phá nước ta qua các thời kỳ. Nguy cơ và ảnh hưởng của chiến lược diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Qua lớp chuyên đề giúp cho đội ngũ cán bộ thành phố và phường xã hiểu biết rõ thêm về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; từ đó nhận diện và  có biện pháp phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ ./

Quốc Lương