Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2019

Sáng ngày 04/4, Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 85 đảng viên mới kết nạp  năm 2018 của các cơ quan, đơn vị thành phố, các phường xã, lực lượng vũ trang thành phố.

Trong thời gian từ ngày 04 đến ngày 12/4, các đảng viên mới học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, đó là những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên.

Trên cơ sở đó, mỗi đảng viện dự bị xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch – vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ./

                                 Quốc Lương