Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Xã Tân Hưng triển lãm sách 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh

 

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám – Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hưng tổ chức triển lãm, trưng bày sách với chủ đề: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện những lời căn dặn của Người" từ ngày 26 đến ngày 28/8

Triển lãm trưng bày 840 bàn sách báo các loại do Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã và thư viện của 02 trường học trên địa bàn thực hiện gồm các tác phẩm: sách báo viết về thân thế, cuộc đời sự nghiệp; tư tưởng, nhân cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ấn phẩm của địa phương viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Thông qua triển lãm  giúp mọi người hiểu biết sâu sắc hơn nữa về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về chăm lo đời sống cho Nhân Dân; tinh thần đoàn kết…qua  đó, tuyên truyền khẳng định, đưa sức sống của giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, lan tỏa rộng lớn đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua triển lãm cũng là để cổ động, khuyến khích phát triển văn hóa đọc ở địa phương.

 

Quốc Lương