Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

HĐND thành phố Bà Rịa giám sát thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 12/9, Đoàn giám sát HĐND thành phố Bà Rịa do ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề thực hiện các quy định chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của UBND thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2015 – 2019.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bà Rịa, số lượng biên chế được giao của thành phố là 2.125 người, trong đó biên chế trong cơ quan hành chính 110 người, đơn vị sự nghiệp 133 người, sự nghiệp giáo dục 1.405 người và xã phường 477 người. Giai đoạn 2015 – 2019, UBND thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy. Công tác bố trí, sử dụng và quản lý công chức, viên chức bảo đảm chỉ tiêu, định mức biên chế được giao và đúng quy định. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến tháng 8/2019, thành phố đã thực hiện tinh giản 120 biên chế, đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế của tỉnh. Hoàn thành đề án sáp nhập Văn phòng HĐND và UBND thành phố với Văn phòng Thành ủy; Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và Đài truyền thanh thành phố.

Tại buổi giám sát, các cơ quan đơn vị, UBND xã phường đã nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách tại UBND các xã phường theo Nghị định 34/2019 còn khó khăn do chưa có hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời các chế độ được hưởng của người hoạt động không chuyên trách còn thấp nên khó khăn trong bố trí công tác.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bà Rịa ghi nhận những kết quả, tồn tại, hạn chế được UBND thành phố báo cáo; đồng thời đề nghị UBND thành phố tiếp tục bám sát các văn bản của Trung ương, địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế, cơ cấu lại bộ máy; kiểm tra rà soát xây dựng lộ trình cho các năm tiếp theo./.                                                      

Bích Liên