Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Năm 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Số : 224/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2013

  

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp

giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2013-2014.

 

              Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

              Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010;

              Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

              Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

              Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

              Căn cứ Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 và Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

              Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

              Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-SNV ngày 21/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm học 2013-2014;

              UBND Thành phố Bà Rịa Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2013-2014 như sau:

              1. Điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu về trình độ:

              a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

              - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

              - Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

              - Có đơn đăng ký dự tuyển;

              - Có lý lịch rõ ràng;

              - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

              - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

              - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

              b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

              - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

              - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

              c) Yêu cầu về trình độ:

              - Giáo viên mầm non: tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non trở lên, có chứng chỉ A tin học.

              - Giáo viên tiểu học: tốt nghiệp trung học sư phạm tiểu học trở lên, có chứng chỉ A tin học.

              - Giáo viên trung học cơ sở: tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A trở lên.

              - Nhân viên kế toán, văn thư, y tế học đường, thư viện tốt nghiệp trung cấp trở lên đúng chuyên ngành tương ứng với chức danh đăng ký dự tuyển; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A trở lên.

              - Nhân viên Thiết bị- Thí nghiệm các trường THCS: có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A trở lên.

              2. Nhu cầu tuyển dụng : gồm 110 viên chức.

               Kèm theo : Nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

                            - Khối Mầm Non.

                            - Khối Tiểu Học.

                            - Khối Trung Hoc Cơ Sở.

              3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

              Người dự tuyển ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định, được ưu tiên trong việc tuyển dụng vào làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Bà Rịa, theo các thứ tự sau đây:

              - Người dự tuyển là nguồn lao động của thành phố Bà Rịa có hộ khẩu thường trú tại thành phố Bà Rịa từ 03 năm trở lên tính từ ngày nộp hồ sơ;

              - Người dự tuyển là nguồn lao động của tỉnh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh BR-VT từ 03 năm trở lên tính từ ngày nộp hồ sơ;

              - Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ;

              - Vợ, chồng, con ruột của bộ đội Trường Sa, nhà giàn DKI.

              - Những đối tượng thuộc diện ưu tiên quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

              4. Hồ sơ dự tuyển :

              - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

              - Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ (dán ảnh 4 x 6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

              - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.

              - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế;

              - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện).

              - 04 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ;

              Các loại giấy tờ trên được cho vào bì đựng hồ sơ ( theo mẫu ).

              * Lưu ý:

              - Mỗi người dự tuyển viên chức được quyền đăng ký dự tuyển ít nhất vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

              - Số lượng hồ sơ: người dự tuyển nộp 2 bộ hồ sơ theo quy định.

              - Không nhận phiếu kết quả học tập. Thời gian nhận phiếu kết quả học tập của người dự tuyển sẽ được hội đồng tuyển dụng thông báo sau.

              5. Thời gian, địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự tuyển:

              Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: trong giờ làm việc từ ngày 25/11/2013 đến ngày 20/12/2013 (trừ thứ bảy và chủ nhật)

              Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ Thành phố Bà Rịa, địa chỉ : số 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

              6. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

              6.1 Hình thức tuyển dụng: thực hiện thông qua xét tuyển.

              6.2 Nội dung xét tuyển:

              a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

              b) Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể như sau:

              - Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên: áp dụng hình thức giảng dạy với nội dung gồm 02 phần, mỗi phần thực hành được tính theo thang điểm 100, bao gồm:

              + Phần thực hành 1: Soạn giáo án một tiết dạy trên lớp.

              + Phần thực hành 2: Giảng dạy trên lớp một tiết.

              - Đối với người đăng ký dự tuyển làm nhân viên: áp dụng hình thức phỏng vấn trực tiếp về trình độ chuyên môn liên quan tới vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

              8. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch: 

              Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2013-2014 sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh.

              9. Lệ phí xét tuyển : 200.000đ/người (chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Lệ phí xét tuyển được nộp sau khi có thông báo đủ điều kiện dự tuyển).

              Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa, địa chỉ :  số 137 đường 27/4,phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, điện thoại số : (0643) 825 102.

              Kèm theo : Nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

                            - Khối Mầm Non.

                            - Khối Tiểu Học.

                            - Khối Trung Hoc Cơ Sở.

Nơi nhận :

- Sở Nội vụ tỉnh;

- Sở GD&ĐT tỉnh;

- CT, PCT UBND TP;

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Phòng Nội vụ;

- Phòng GD&ĐT TP;

- UBND các xã, phường (11b);

- Đài Truyền thanh TPBR;

- Cổng thông tin điện tử TPBR;

- Các trường học (33 trường);

- Lưu: VT-VP, lưu HSXT (2b);

TM.UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Võ Văn Điệp

(đã ký)

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT