Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

Sáng ngày 17/02, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 nhằm: tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo dân chủ trong đời sống kinh tế , chính trị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp  trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2017 tập trung vào các nội dung: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo từng loại hình. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở từng loại hình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của các cơ quan, đơn vị, xã phường để kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương đạo đức công vụ, thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, người lao động; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

 

Quốc Lương