Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

UBMTTQ thành phố Bà Rịa triển khai công tác phối hợp thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh

Sáng ngày 16/3, UBMTTQ VN thành phố Bà Rịa triển khai công tác phối hợp thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh năm 2017

Tại hội nghị các đại biểu được nghe triển khai công văn 404 ngày 28/11/2016 của thường trực thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động ( TDĐKXDNTM-ĐTVM) và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.  Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ với UBND thành phố và các tổ chức thành viên để tạo sự thống nhất trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về 05 nội dung của cuộc vận động là tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục , chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng  cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.  Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Theo đó, đối với khu vực nông thôn, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ các xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với khu vực thành thị,  Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân chung sức xây dựng đô thị văn minh. Hằng năm, vận động các hộ gia đình đăng ký và xây dựng gia đình văn hóa phù hợp với yêu cầu của đô thị văn minh./

 

                                                                             Kim Liên