Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2017

Sáng ngày 19/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 96 đảng viên mới kết nạp năm 2016 của các cơ quan, ban ngành thành phố và các phường xã.

Trong thời gian 08 ngày, từ ngày 19 đến ngày 28/4, các đảng viên mới được học tập theo chương trình mới được bổ sung, sửa đổi phù hợp với tinh thần Đại hội XII của Đảng với 09 chuyên đề là Trong thời gian 08 ngày, từ ngày 19 đến ngày 28/4, các đảng viên mới học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề là. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc. dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức.

Qua những nội dung được học tập, các đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên để phấn đấu rèn luyện, áp dụng vào công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao  ./.

 

                                 Quốc Lương