Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa giới thiệu chuyên đề học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

Sáng ngày 28/4, thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" cho cán bộ chủ chốt của thành phố và các xã phường, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thành phố và cơ sở.

Các đại biểu được nghe Thạc sỹ Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh giớ thiệu về những mới trong chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phân tích những nguyên nhân, tác hại của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; và những bài học về tấm gương đạo đức, lối sống của Bác Hồ.

Qua các nội dung được học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghiên cứu Nghị quyết số 04  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; từng  cán bộ, đảng viên sẽ liên hệ với bản thân đề ra kế hoạch rèn luyện, thực hiện của bàn thân; Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. /.

 

                        Quốc Lương


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT